(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Mann dømt for vanskjøtsel av storfe

En mann fra Østfold er i Fredrikstad tingrett dømt til åtte måneders fengsel og forbud mot å eie eller på andre måter ha ansvar for produksjonsdyr i minimum ti år.

Publisert

Mannen er dømt for å ha vanskjøttet en besetning på rundt 50 storfe over tid. Han anket straffeutmålingen til Borgarting lagmannsrett, men anken ble nektet fremmet.

Bekymringsmelding

Det var da Mattilsynet var på tilsyn etter en bekymringsmelding, 19. april 2016, at de alvorlige forholdene ble avdekket. Av de 50 dyrene var en ku så avmagret at den ble avlivet etter veterinærundersøkelse. Alle dyrene var magre på grunn av næringsfattig fôr. De var skitne av avføring på grunn av manglende måking. Dette hadde i sin tur ført til sviskader i huden som også gjorde dyrene ekstra mottagelig for de luseangrepene de var utsatt for. Rundt halvparten av dyrene ble sendt til slakt, mens resten ble solgt. På slakteriet ble det avdekket et gammelt benbrudd på en av kuene. Dette hadde ikke vært behandlet av veterinær.

I denne saken påpeker retten i skjerpende retning at om ikke Mattilsynet hadde grepet inn og avviklet dyreholdet, ville sluttresultatet antagelig blitt enda verre enn det nå ble.

Lang historikk

Mattilsynet har ført tilsyn med dette dyreholdet over flere år og gitt flere pålegg. Men forhold som ble avdekket våren 2016 var mye mer alvorlig enn det Mattilsynet tidligere hadde observert. Vanskjøtsel av dyr er vanskelig å oppdage. Det er derfor viktig at de som oppdager eller mistenker vanskjøtsel av dyr, melder dette til Mattilsynet.

Kunne søkt hjelp

Retten påpeker at mannen både var arbeidsfør, hadde en grei økonomi, en adekvat utdanning og dessuten mulighet til å søke hjelp hos både Mattilsynet, Nortura og Tine. Han gjorde imidlertid ingenting med dyrenes forhold, som han innrømmer at han kjente til. «Han har forsettlig latt dyrene lide uten å foreta seg noe som helst for å bedre situasjonen for dem», heter det i dommen.

Mattilsynet håper at strengere dommer i dyrevelferdssaker har en preventiv effekt slik at dyreeiere som ikke selv tar vare på dyrene sine søker hjelp før det går galt.

Powered by Labrador CMS