Bedret resultat for Nortura i 3. tertial

Driftsresultatet i 3. tertial økte med 157 millioner kroner mot fjorår. Totalt for året endte driftsresultatet på 88 millioner kroner, noe som er 65 millioner lavere enn i 2017. Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon (96 millioner kroner) bidro til resultatsvekkelsen.

Publisert

Nedgang i merkevaresalget og økt salg gjennom industrikanalene bidro isolert sett til lavere marginer i morselskapet, men iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) knyttet til både råvarer, svinn, personalkostnader og andre kostnader oppveide den utviklingen og bidro til en resultatforbedring i 3. tertial.

Implementering av ny IKT plattform (SAP) krever fortsatt mye oppmerksomhet fra ledelse og nøkkelpersoner og tar lengre tid enn forventet.

 Vi ser resultatene av forbedringsarbeidet Nortura nå gjennomfører, styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

Vekst for Prior kylling og pålegg

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 44,5 prosent per 3.tertial, ned 1,3 prosentpoeng mot samme periode i fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 1 prosentpoeng til 34,6 prosent. Prior kylling og pålegg har vekst mot fjorår, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

Merkevarene Gilde og Prior har økt tillit og er forbrukernes desiderte favoritt. Dette jobber vi hardt for å omsette til høyere markedsandeler og har som mål og snu utviklingen i 2019, sier konstituert konsernsjef, Hans Thorn Wittussen.

Økt fokus på Nortura sin kjernevirksomhet

Forbedringsprogrammet har betydelig oppmerksomhet i hele organisasjonen, hvor det til grunn for forbedringstiltakene ligger et økt fokus på Nortura sin kjernevirksomhet. Det leveres godt i tiltakene som er initiert og av resultatorienterte tiltak i programmet har Nortura i løpet av 2018 realisert om lag 230 millioner kroner i resultatforbedring.

Noe økt motvind

Selv om det i løpet av året er oppnådd betydelige resultater fra tiltakene opplever likevel selskapet noe økt "motvind" i markedene og det er derfor identifisert behov for ytterligere kraft i prosessene med å redusere kostnader og skape ny inntektsvekst.

Langsiktig perspektiv

Det er følgelig igangsatt et større arbeid med nye og forsterkende tiltak som skal bidra til Nortura sine mål om å returnere til et resultatnivå tilsvarende som i 2016. Med de utfordringer selskapet står overfor, vurderes det imidlertid som svært krevende å nå denne målsettingen innen utgangen 2020, og vurderingen i dag er at Nortura kan ha behov for ytterligere ett år før målsatt resultatforbedring oppnås.

De forsterkende tiltakene er i hovedsak fokusert rundt de tre områdene varesortiment, indirekte kostnader og industriell tilpasning. I tillegg til resultatforbedrende arbeid, gjennomføres tiltak for å redusere kapitalbinding og styrke selskapets gjeldsbetjeningsevne, for 2018 er målsettingene knyttet til kapitalbinding i all vesentlighet realisert ved utgangen av året.

 Vi har vist i 2018 at vi kan gjennomføre betydelige endringer som gir resultater. Det er viktig at vi nå forsterker forbedringsarbeidet for å komme hurtig tilbake til målsatt nivå, sier Wittussen.

(Pressemelding)

 

Powered by Labrador CMS