– Smugling og ulovlig handel med tobakksvarer bidrar til å øke tobakksforbruket og er dermed negativt for folkehelsen, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Regjeringen fremmer derfor to saker om ulovlig handel med tobakk for Stortinget, både forslag om å ratifisere en internasjonal protokoll (avtale) og forslag til nasjonale lovendringer.

– Dette vil forsterke det internasjonale samarbeidet mot smugling og forfalskning av tobakksvarer, sier Michaelsen.

I tillegg til de negative helseeffektene, bidrar ulovlig tobakkshandel til å finansiere internasjonal kriminalitet og staten taper inntekter.

Norge undertegnet i 2013 protokollen som skal bidra til å bekjempe ulovlig handel med tobakk. Så langt har 35 parter sluttet seg til protokollen, også EU. Protokollen vil tre i kraft når 40 land har ratifisert den.

For nærmere informasjon, se: Prop 79 S (2017–2018) Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakk av 12. november 2012

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en rekke lovendringer for å gjennomføre protokollen. Det omfatter blant annet en bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer mv, et nytt system for å spore tobakksvarene og et nytt sikkerhetsmerke som skal hindre forfalskning.

For nærmere informasjon, se: Prop 75 L (2017–2018) Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)


Bestill abonnemnent
Last ned bladet elektronisk
Følg oss på Facebook
Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev
PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!